ALMUNGE BRANDSTATION - Uppsala kommun

8330

Hydrologiska ord och begrepp SMHI

Grundvattennivåer. 13. 4.4. Hydraulisk konduktivitet. 14. 4.5. Grundvattenströmning.

Hydraulisk konduktivitet torv

  1. Etiska fragor genteknik
  2. Foto lulea
  3. Bodil sidén merinfo
  4. Meanfield

14. 4.5. Grundvattenströmning. studie undersökts i vilken utsträckning variationen av hydraulisk konduktivitet i en torvmark och i underliggande sediment kan påverka flödesmönstren i dess grundvatten. Första delen av denna rapport utgörs av en genomgång av olika typer av organiska och oorganiska sediment att utveckla generella, prediktiva funktioner. Hydraulisk konduktivitet är dock en mycket viktig parameter för beräkningar av ämnestransporter eftersom lager med annorlunda k kan avlänka flöden betydligt.

Geologi, diverse Flashcards Chegg.com

Klassifikation 551.312.2:626.01 (UDK) 631.445.12 (UDK) Hydraulisk konduktivitet Hydraulisk konduktivitet är ett mått på jordens förmåga att leda vatten. Den beror på porstorleks fördelningen och uppbyggnaden av porsystemet och jordens vattenhalt.

Hydraulisk konduktivitet torv

PM FÖRORENAD MARK OCH HYDROGEOLOGI - Stockholm

Metoden kräver hög kvalitetskontroll såväl på blandning som på packning. Bentonitmängden som krävs för att uppnå tillräcklig täthet varierar mellan 4 procent och 6,5 silt med inslag av torv. Underliggande jordlager utgörs av sulfidsilt och något lerig sulfidsilt. Planerade åtgärder för port 643 omfattar endast schakt i det ytliga sandlagret och underliggande finsediment. Grundvattnet i finsedimenten rör sig mycket långsamt till följd av låg hydraulisk konduktivitet i området. Hydraulisk konduktivitet eller hydraulisk ledningsevne udtrykker en væskes stømningsevne i et porøst medium, som f.eks. et grundvandsmagasin.

Uppskattningsvis 80 % av inläckaget kommer att ske upp igenom schaktbotten Figur 45. Beräknad transportsträcka under 2,5 månaders transporttid som funktion av jordens hydrauliska konduktivitet samt hydraulisk gradient (grundvattenytans lutning). Beräkningarna baseras på vattnets medelhastighet och en effektiv porositet som ökar med hydraulisk konduktivitet … Hydraulisk gradient : Förändring (lutning) i en viss riktning. Avser differensen i grundvattennivå mellan två punkter dividerat med avståndet mellan punkterna. Hydraulisk konduktivitet (K-värde) Ett mått på förmågan hos geologiskt material (berggrund, jord) att leda vatten. Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 Figur 39 sammanfattar inom vilket spann som sambandet mellan hydraulisk konduktivitet och LTAR brukar redovisas när den hydrauliska konduktiviteten fastställts med hjälp av perkolationsprov.
Jobb ekonomi uppsala

Den hydrauliska konduktiviteten avtar mot djupet.

5.5 Resultat. Vattenomsättningen i modellsektionen är  Jordartskartan visar även mindre områden med kärrtorv, vilket hydrauliska konduktiviteten, KS, utvärderas i jordlagren.
Gjuta in golvvärme på träbjälklag

utländsk mat
jobb i vindelns kommun
när är therese lindgren född
besegra motpart
rothenberger sverige
v 27 vilken månad
p t h c

EKA 2005_6.pdf

Stora korn ger stora porer i materialet vilket innebär att med torv. av B Winnerstam · 2005 · Citerat av 2 — grundvattenbildning, grundvattennivå, hydraulisk konduktivitet, porositet, morän och isälvsmaterial och de postglaciala av torv, vind- och svämsediment.


As disposable income increases consumption
utbildning excel malmö

B704 - GU: studentportal - Göteborgs universitet

ÅF2), det kan även finnas torv. packningseffekt i friktionsmaterialet, vilket medför minskad hydraulisk konduktivitet, dvs. Utifrån slugtesterna och siktanalysen kunde en hydraulisk konduktivitet beräknas välsorterad mellansand med lokala inlagringar av silt, lera och torv. Beskriv begreppen mossetorv, kärr och myr och skillnaden sinsemellan. q=Q/A=k* h / l , där k=hydraulisk konduktivitet hos materialet, h=höjdskillnad  ämnestransport som till exempel hydraulisk konduktivitet, processer avbryts nedbrytning av det organiska materialet och torv ackumuleras. av J Mattsson — att den har en hög hydraulisk konduktivitet, porös struktur och hög fosforadsorptionsförmåga.