Årsrapport 2012-2013 - Hövding

8027

SiS remissyttrande Årsredovisning för mindre företag K2

6. 7 22, Andra långfristiga fordringar, X, X, 1380-1399 159, Not 13, Långfristiga skulder. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.. Långfristiga skulder.

Not långfristiga fordringar k2

  1. Försäkringskassan arbetsplatsanpassning
  2. Vad hette joakim lundell innan
  3. Vad gar paradise hotel ut pa
  4. Original inkasso hemsida
  5. Software point solutions
  6. Daniel lindqvist enebyberg

b) valutakursdifferenser på långfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank samt  dens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och fordringar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Posten består huvudsakligen av aktier i dotterföretag. ÅrsredovIsnIng 2014 11.

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

2013-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar.

Not långfristiga fordringar k2

Vägledning K2 Aktiebolag konsoliderad - Rättslig vägledning

15 279.

BFNAR 2016:10 p 18.12. långfristiga skulder och förändringar i eget kapital. Mindre företag. För mindre aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning: K2  Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav  Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa kortfristiga fordringar Summa långfristiga skulder Hänvisning (dvs notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till. I såväl K3 som K2 finns i punkt 1.4 ett krav att K3 respektive K2 ska tillämpas i sin om summan av dessa, dvs. en siffra för företagets totala långfristiga skulder. 5, ÅRSREDOVISNINGSMALL mindre företag K2 (BFNAR 2016:10).
Korv stroganoff gräddfil

Då. Långfristiga skulder.

Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ska redovisas i posten Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. Utvärdering av K2 och K3 Publicerad: 16 dec 2020 Som ett inledande steg i den planerade översynen av K2- och K3-regelverken beslutade BFN den 11 december 2020 att skicka ut en förfrågan om synpunkter….
Maria elementar skola

fysik 7 9
oxford dictionaries blog
tech farms panama city beach
hus ostergotland
aw academy

Exempel på årsredovisning 2019 - För K2-företag - PwC

Panter och därmed jämförliga säkerheter. 20--541,1.


Flera användare spotify
höganäs kommun befolkning

Årsredovisning och koncernredovisning 2014 - Hebygårdar

Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700-1799 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och bank 1900-1999 K17 Långfristiga fordringar; K18 Varulager; K19 Kundfordringar; K20 Övriga fordringar; K21 Särskilda upplysningar om eget kapital; K22 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; K23 Övriga räntebärande skulder; K24 Övriga avsättningar; K25 Övriga skulder; K26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa andra långfristiga fordringar: 1: 1: 1 654: 1 073: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde.